Služby konzulátu

Honorárny konzul Maďarska v zmysle poverovacej listiny od Pétera Szijjártóa, ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska má oprávnenie  vydávať:

  1. osvedčenie pravosti podpisu na listine a na jej rovnopise,
  2. osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie),
  3. potvrdenie o žití občana Maďarska.